Sztuka porozumiewania się

Sztuka porozumiewania się

Osiąganie sukcesu biznesowego w dzisiejszych czasach wymaga współpracy z innymi ludźmi. W świecie nieustannych zmian nie sposób działać skutecznie w pojedynkę, dlatego tak ważna jest jakość relacji interpersonalnych, na którą ma wpływ wiele czynników: komunikacja, sposób zaprezentowania własnej osoby a także świadomość siebie i swoich emocji. O efektywnej komunikacji można mówić wówczas, kiedy treść wypowiedzi jest zrozumiana zgodnie z intencjami nadawcy przekazu. Komunikacja interpersonalna jest psychologicznym procesem, który zachodzi nieustannie, bowiem przez cały czas swoją postawą ciała, mimiką, gestykulacją, no i wreszcie słowami przekazujemy określone informacje. Wiele nieporozumień w relacjach międzyludzkich jest wynikiem niedoskonałej komunikacji. Niewłaściwe odczytanie intencji z jednej strony, niewypowiedziane oczekiwania z drugiej oto trudności, których doświadcza niemal każdy z nas w codziennych rozmowach.

Sztuka porozumiewania się to propozycja szkoleniowa, która zawiera cykl warsztatów doskonalących kompetencje komunikacyjne. Efektem szkolenia jest poznanie przez uczestników barier komunikacyjnych i narzędzi do ich pokonywania oraz uświadomienie sobie roli aktywnego słuchania w relacjach międzyludzkich.

Cele szkoleniowe:
 • Doskonalenie umiejętności komunikacyjnych: udzielania informacji zwrotnych, asertywnego wyrażania i przyjmowania pochwał oraz krytyki.
 • Rozwijanie umiejętności aktywnego słuchania.
 • Zwiększenie umiejętności budowania relacji poprzez efektywne komunikowanie swoich uczuć.
 • Zwiększenie pewności siebie w kontakcie z innymi ludźmi.
 • Poszerzenie wiedzy dotyczącej psychologii konfliktu – jego źródeł, symptomów i dynamiki.
 • Nabycie praktycznych umiejętności rozwiązywania konfliktów.
Sztuka porozumiewania się
Jeżeli istnieje jakiś jeden sekret sukcesu, to jest to umiejętność przyjmowania cudzego punktu widzenia i patrzenia z tej perspektywy z równą łatwością jak z własnej. [Henry Ford]

Dlaczego warto zainwestować w szkolenie

Większa samoskuteczność
Większa samoskuteczność
Dzięki lepszemu porozumiewaniu zwiększa się poczucie wpływu na rzeczywistość, rośnie samoświadomość co przyczynia się do wzrostu samokontroli i samoregulacji.
Satysfakcjonujące relacje
Satysfakcjonujące relacje
Kompetencje komunikacyjne wpływają na poprawę relacji interpersonalnych, pomagającą w ich inicjowaniu i podtrzymywaniu. Wzrasta poczucie wsparcia społecznego.
Wzrost wiarygodności
Wzrost wiarygodności
Dzięki spójności komunikacji werbalnej i niewerbalnej zwiększa się wiarygodność rozmówcy w oczach odbiorcy, co przyczynia się do budowania dobrego wizerunku i zwiększa prestiż społeczny.
Poprawa jakości życia
Poprawa jakości życia
Budowanie satysfakcjonujących relacji z ludźmi wpływa polepszająco na poczucie jakości życia, co przyczynia się do zwiększenia efektywności i wydajności jednostki.

Kluczowe zagadnienia treści programowe cyklu szkoleniowego

(Nie) doskonała komunikacja

 • Definicje i elementy składowe komunikacji interpersonalnej.
 • Autentyczność i wiarygodność poprzez zachowanie spójności między komunikacją werbalna i niewerbalną.
 • Wymiary komunikacji według modelu F. Schulz von Thuna oraz wpływ interpretacji komunikatu na relacje interpersonalne.
 • Bariery komunikacyjne – rozpoznawanie i przezwyciężanie. Narzędzia usprawniające komunikację.

Sztuka porozumiewania się

 • „Jak Cię widzą, tak Cię piszą” – budowanie wizerunku za pomocą komunikacji.
 • Perswazja narracyjna i storytelling w biznesie.
 • Jak mówić, aby być słuchanym? Zasady konstruktywnego wyrażania emocji, potrzeb i oczekiwań według M.B. Rosenberga.
 • Jak słuchać, żeby zrozumieć? Komponenty aktywnego słuchania.

Emocje w komunikacji

 • Empatia w komunikacji kluczem do budowania relacji. Jak zapanować nad emocjami w komunikacji międzyludzkiej?
 • Typologia zachowań komunikacyjnych w sytuacjach konfliktowych. Komunikaty neutralizujące konflikt.
 • Asertywne wyrażanie siebie. Postawa asertywna na tle innych możliwych: uległości, dominacji, manipulowania.
 • Motywująca i demotywująca rola komunikacji. Prokatywna vs reaktywna komunikacja.

Sprawdź inne szkolenia

 • Profesjonalna obsługa klienta i sprzedaż
 • Przywództwo i budowanie zespołów
 • Zarządzanie emocjami w biznesie
 • Wystąpienia publiczne – budowanie wizerunku
 • Teambuilding, czyli mądra integracja
 • Trening efektywności osobistej
 • Business coaching – projektowanie ścieżki rozwoju