Oferta dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych

en - Edukacja to system, który ma pomóc rozwinąć dzieciom ich naturalne zdolności i umożliwić im poradzenie sobie w świecie. Jednak obecnie rozwój technologii postępuje tak szybko, że trudno przewidzieć jak będzie wyglądała najbliższa przyszłość, toteż zaplanowanie skutecznej edukacji staje się nie lada wyzwaniem. Zatem nowoczesna edukacja (szkolna i przedszkolna) powinna koncentrować się na wzmacnianiu kreatywności i samodzielnego myślenia, aby uczniowie mogli poradzić sobie z wyzwaniami, których nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Ważne, aby nauczyciele towarzyszyli uczniom w odkrywaniu pasji, wskazywali (nie narzucali) kierunki rozwoju i miejsca, gdzie dziecko może swoje szczególne talenty rozwijać. Niezwykle istotna we współczesnym świecie jest również umiejętność współdziałania. Niewątpliwie przykład powinien iść z góry, zatem dyrektor musi zadbać o współpracę w szkole na różnych szczeblach, zarówno między nauczycielami, uczniami, rodzicami jak i innymi placówkami edukacyjnymi. Niezbędne zatem staje się ciągłe rozwijanie kompetencji interpersonalnych pozwalających na efektywne realizowanie celów edukacyjnych.

Dlatego też z myślą o dyrektorach placówek oświatowych, nauczycielach oraz wszystkich zaangażowanych w proces edukacyjny a przede wszystkim mając na uwadze dobro ucznia oferujemy rożne formy wsparcia dla oświaty:

 • szkolenia dla Rad Pedagogicznych
 • treningi i warsztaty dla wybranych zespołów nauczycieli
 • wykłady inspiracyjne/inauguracyjne
 • wyjazdowe szkolenia integracyjne dla nauczycieli
 • szkolenia menadżerskie dla dyrektorów szkół i przedszkoli
 • konsultacje indywidualne/ coaching dyrektorski
Oferta dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych
Jeśli dziś uczymy tak, jak uczyliśmy wczoraj, zabieramy naszym dzieciom jutro. [John Dewey]

en - Dlaczego warto zainwestować w szkolenie

Zaangażowani nauczyciele
Zaangażowani nauczyciele
Nauczyciele będą potrafili wykorzystać umiejętności interpersonalne w praktyce, sprawiając, że współpraca rodziców ze szkołą będzie przyjemnością a nie przykrym obowiązkiem.
Współpracujący rodzice
Współpracujący rodzice
Rodzice zrozumieją, że ich współudział w procesie edukacyjnym jest niezbędny, aby ich dzieci osiągnęły sukces edukacyjny. Ponadto uświadomią sobie, że zaangażowanie w ten proces może być również dla nich samych inspirujące.
Zmotywowani uczniowie
Zmotywowani uczniowie
Nauczyciele nauczą się lepiej słuchać uczniów, po to by dobierać odpowiednie do ich potrzeb metody pracy, co bezpośrednio przełoży się na wzrost motywacji do nauki.
Efektywna edukacja
Efektywna edukacja
Dobrze zmotywowana i wyszkolona kadra nauczycielska potrafi współpracować na różnych szczeblach, dzięki czemu odpowiedzialnie i rzetelnie przekazuje wiedzę i kształtuje prawidłowe postawy uczniów.

en - Kluczowe zagadnienia treści programowe cyklu szkoleniowego

Opracowanie koncepcji szkoły

Celem tego projektu jest uświadomienie zarówno rodzicom, uczniom jak i nauczycielom, że możliwa jest zmiana podejścia do edukacji, a dostosowanie się do wymagań współczesnej rzeczywistości powinno odbywać się za pomocą metody małych kroków i dzięki współpracy wszystkich zaangażowanych. Projekt ma charakter cyklicznych spotkań warsztatowo-konsultacyjnych, których celem jest wprowadzenie w szkole systemowych rozwiązań podnoszących motywację rodziców do współudziału w procesie dydaktycznym, zwiększających kreatywność nauczycieli w codziennej pracy oraz zachęcających do większej aktywności uczniów w proces uczenia się. W efekcie, dzięki wspólnemu zbudowaniu nowej koncepcji pracy szkoły, przyczyni się to do podniesienia jakości edukacji i doskonalenia wizerunku placówki na zewnątrz. Każdy dowie się jakich zmian w podejściu do edukacji może dokonać we własnym zakresie.

W efekcie, dzięki wspólnemu zbudowaniu nowej koncepcji pracy szkoły, przyczyni się to do podniesienia jakości edukacji i doskonalenia wizerunku placówki na zewnątrz. Każdy dowie się jakich zmian w podejściu do edukacji może dokonać we własnym zakresie.

Szkolenia dla Rady Pedagogicznej

Szkoła jest miejscem, gdzie spotykają się osoby pochodzące z różnych środowisk, kultur rodzinnych (często narodowych), wychowanych w różnych tradycjach i atmosferze. Różnorodność ta stanowi z jednej strony wielkie bogactwo, z drugiej zaś nierzadko jest przyczyną konfliktów. Ogromną rolę odgrywają tu kompetencje interpersonalne. Brak tych umiejętności u osób pracujących w oświacie odbija się niekorzystnie na pracy wszystkich współpracowników, a także uczniów.

Efektem rad szkoleniowych jest zapoznanie nauczycieli z innowacyjnymi formami współpracy z rodzicami, a także sposobami wzbudzania motywacji wewnętrznej do nauki u uczniów, diagnozowania ich potrzeb i oczekiwań oraz dobierania do nich odpowiednich narzędzi pracy.

Przykładowe tematy rad szkoleniowych:

 • Kształtowanie kompetencji emocjonalno-społecznych.
 • Profilaktyka wypalenia zawodowego.
 • Motywacja 2.0, czyli nowe zasady motywowania do nauki.
 • Umiejętności interpersonalne profesjonalnego nauczyciela.
 • Współpraca nauczycieli z rodzicami.
 • Skuteczna autoprezentacja w zawodzie nauczyciela.
 • Szkoła jak magnes przyciągająca, czyli aktywne i innowacyjne sposoby nauczania.

Kompetencje przywódcze dyrektora placówki oświatowej

Współczesny dyrektor wystawiony jest na działanie wielu niesprzyjających czynników, nieustannych porywów wiatrów, które sprawiają, iż żyje w ciągłym stresie. Praca kadry zarządzającej różni się znacznie od pracy wykonywanej przez innych pracowników każdej organizacji, gdyż liderzy nie tylko muszą radzić sobie z własnymi emocjami, ale przede wszystkim umiejętnie kierować emocjami współpracowników. Dyrektorzy codziennie muszą przekonywać innych do swoich pomysłów i racji, tak aby zmotywować ich do realizacji założonych celów, między innymi do doskonalenia jakości kształcenia. Kompetencje przywódcze wydają się więc kluczowe w zarządzaniu rozwojem własnym jak i rozwojem placówki oświatowej.

Przykładowe tematy szkoleń menadżerskich:

 • Dyrektor jako lider. Kompetencje przywódcze dyrektora placówki oświatowej.
 • Sprawna komunikacja wewnętrzna dyrektora szkoły. Rozwiązywanie konfliktów, negocjowanie, rozwiązywanie problemów za pomocą narzędzi usprawniających komunikację.
 • Skuteczne wspieranie procesu zmiany – sposoby wzbudzania wewnętrznej motywacji i inspirowania do zmian, wyznaczanie celów, delegowanie i egzekwowanie zadań, monitorowanie efektów.
 • Budowanie zespołu – etapy budowania zespołu, trudne sytuacje i działania przywódcze wspierające procesy zespołowe w praktyce.
 • Wspieranie rozwoju pracowników – wzmacnianie pożądanych zachowań, eliminacja niepożądanych, udzielanie informacji zwrotnych, docenianie pracowników, diagnozowanie potencjału, ocena i rozwój kompetencji.
 • Jak nie pogubić się w obliczu nieustannych zmian? Sprawna organizacja dyrektora (zarządzanie czasem, zarządzanie komunikacją, zarządzanie zmianą).

en - Sprawdź inne szkolenia

 • Trainings for teachers and educators
 • Workshops for students
 • Education for everyone