Rising Leaders 2024 – materiały szkoleniowe

Rising Leaders - materiały szkoleniowe

Celem programu Rising Leaders jest zbudowanie odpowiedniej postawy, poszerzenie wiedzy i rozwinięcie kompetencji z zakresu przywództwa wśród osób nowo-obsadzonych w roli liderów. Wiemy że funkcjonowanie zespołu zależy w dużej mierze od tego, jak lider zarządza jego pracą, dlatego też podczas szkoleń kładziemy duży nacisk na kształtowanie oczekiwanych postaw przywódczych, spójnych z kulturą organizacji i jej wartościami.

  • Poziom wiedzy – uczestnicy nabędą i poszerzą swoją wiedzę dotyczącą skutecznego zarządzania zespołem, organizacji własnej pracy oraz budowania pozytywnego wizerunku lidera zespołu, poznają błędy i bariery komunikacyjne, modele udzielania informacji zwrotnej, metody autoprezentacji oraz narzędzia pomocne w prowadzeniu efektywnych wystąpień.
  • Poziom umiejętności – uczestnicy nauczą się skutecznych technik i modeli komunikacji w relacji lider-pracownik oraz lider-zespół, wypracują narzędzia niezbędne do właściwego zarządzania zmianą oraz efektywnego reagowania w sytuacjach konfliktowych i tzw. pożarach, nauczą się jak skutecznie motywować i zaangażować zespół w codzienną pracę i zadania.
  • Poziom postaw – uczestnicy zrozumieją jak ważna dla efektywnej pracy szefa jest właściwa postawa oraz jak wewnętrzne przekonania, którymi kieruje się lider, wpływają na codzienną pracę i atmosferę zespołu.

Pit Stop 1: Budowanie zespołu i zarządzanie

 

W pierwszym Pit Stopie zostaną przybliżone zagadnienia związane z rolą liderów w Organizacji, synergią, dbaniem o dobrostan emocjonalny zespołu, procesem teambuildingu i zarządzaniem zespołem.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami szkoleniowymi

Pit Stop 2: Skuteczne i mądre przywództwo

 

W drugim Pit Stopie przybliżone zostaną poruszone zagadnienia związane z autorefleksją, wykorzystaniem potencjału różnorodności, rozwojem i well-beingiem pracowników, przywództwem sytuacyjnym i organizacją pracy (delegowaniem zadań, motywowaniem).

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami szkoleniowymi

Pit Stop 3: Przewodzenie zmianie

W trzecim Pit Stopie zostaną poruszone zagadnienia związane z proaktywnością, reakcją na zmiany, wspieraniem pracowników w procesie zmiany, wdrażaniem zmian, planowaniem i przewodzeniem zmianie.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami szkoleniowymi

Pit Stop 4: Motywowanie zespołu

W czwartym Pit Stopie zostaną poruszone zagadnienia związane ze stymulowaniem automotywacji i motywowaniem pracowników, docenianiem pracowników, coachingowym stylem zarządzania, udzielaniem pozytywnych informacji zwrotnych, zmianą przekonań i wzmacnianiem siły woli, symulowaniem motywujących rozmów z pracownikami.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami szkoleniowymi.

Pit Stop 5: Komunikacyjny toolbox lidera

W piątym Pit Stopie poruszone zostaną zagadnienia związane z prowadzeniem trudnych rozmów z pracownikami, udzielaniem feedbacku, narzędziami usprawniającymi komunikację, coachingowym stylem zarządzania, różnymi typami rozmów z pracownikiem.

 

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami szkoleniowymi.

Pit Stop 6: Well-being managera

W szóstym Pit Stopie zostaną poruszone zagadnienia związane z radzeniem sobie ze stresem i trudnymi sytuacjami, zarządzaniem emocjami i rozwiązywaniem problemów, rozwijaniem inteligencji emocjonalnej i empatii w zespole, istota przywództwa.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami szkoleniowymi.