Privacy Policy

Pracownia Rozwoju Anna Cieślik

Celem poniższych zapisów jest udostępnienie  Polityki Prywatności, każdej osobie która wchodzi z nami w relacje biznesowe po to aby wiedziała:

 • kto jest administratorem danych osobowych,
 • w jakim zakresie i w jakim celu dane osobowe są przez nas przetwarzane,
 • komu są udostępniane i jak są chronione.

Informujemy,  że  każda osoba może  swobodnie decydować o tym, czy chce przekazać nam swoje dane lub czy i w jakim zakresie skorzysta z naszego serwisu.

Deklarujemy, że dokładamy wszelkich starań by chronić zbierane przez nas dane osobowe zgodnie z przepisami krajowymi oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L Nr 119/1) – zwane “RODO”.

I. Zakres polityki prywatności. Kogo dotyczy?

Polityka prywatności zawiera informacje dotyczące przetwarzania przez Pracownia Rozwoju Anna Cieślik danych osobowych obecnych, byłych oraz potencjalnych Klientów, osób reprezentujących naszych Klientów biznesowych i wszystkich odwiedzających i korzystających z usług naszej strony firmowej: www.pracowniarozwoju.pl
Uzupełnieniem niniejszej polityki mogą być informacje przekazywane Pracowni Rozwoju Anna Cieślik w momencie zbierania danych osobowych przy okazji przygotowania i realizacji poszczególnych usług, formularzy kontaktowych.

II. Administrator. Punkt kontaktowy.

Przetwarzamy Twoje dane osobowe jako ich administrator. Siedziba spółki znajduje się we Wrocławiu (53-621), przy ul. Głogowskiej 11/76
W celu uzyskania wszelkich informacji związanych z nadzorem nad Twoimi danymi osobowymi  wyznaczyliśmy specjalny punkt kontaktowy prowadzony przez naszego pracownika . Możesz skontaktować się z Osobą wyznaczoną do udzielania informacji: info@pracowniarozwoju.pl

III. Jakie dane osobowe zbieramy?

Kiedy wchodzisz z nami w relację, w zależności od jej charakteru, możemy zbierać i przetwarzać wszystkie lub część następujących kategorii danych osobowych:

 • Twoje imię i nazwisko, firmę z którą jesteś powiązany/a oraz Twoje stanowisko;
 • Twoje informacje kontaktowe, takie jak nazwę i adres Twojej firmy lub firmy którą reprezentujesz, numery telefonów i adresy email, które nam podasz;
 • Twój udział w naszych wydarzeniach takich jak szkolenia i kursy,  kongresy, studia, seminaria itp.;
 • naszą komunikację z Tobą;
 • Twoje zainteresowania naszymi produktami czy usługami.

Podanie danych jest zawsze dobrowolne. Przetwarzamy Twoje dane w minimalnym zakresie, który jest niezbędny do realizacji jednego lub większej liczby celów. Nie wykraczamy poza zakres danych, który jest określony w danym formularzu (formularz kontaktowy, formularz zgłoszeniowy itp.).

IV. W jakim celu zbieramy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane mogą być przetwarzane w następujących celach i w zależności od charakteru naszej relacji lub usług z których będziesz korzystać, korzystasz lub skorzystałeś:

 • realizacja i zarządzanie kontaktami z firmą, z którą jesteś powiązany/a;
 • zarządzanie naszymi relacjami;
 • komunikacja z Tobą;
  przesyłanie informacji o naszych produktach i usługach (informacji handlowych), jeżeli wyraziłeś taką wolę i udzieliłeś nam zgody;
 • wykonanie umowy lub działania podjęte przed zawarciem umowy, jeżeli np. korzystasz lub zamierzasz skorzystać z naszych usług szkolenia, kursu, warsztatu, itp.
 • zapewnienie zgodności ze wszystkimi obowiązkami prawnymi np. by spełnić wymogi ustawy o rachunkowości lub ustaw podatkowych;
 • analizy statystyczne. By móc prowadzić nasze badania, możemy łączyć i analizować różne rodzaje ww. danych. W takiej sytuacji wykorzystujemy wyłącznie dane zagregowane i nie wykorzystujemy nazwisk, adresów email ani innych informacji pozwalających na bezpośrednią identyfikację;

V. Usługi – informacje handlowe – klienci biznesowi

Jeżeli występujesz w imieniu firmy lub instytucji, którą reprezentujesz, jesteś naszym klientem, kontrahentem lub innym partnerem biznesowym wiedz, że możemy kierować do Twojej organizacji na podany przez Ciebie adres korespondencji lub poczty elektronicznej informację o naszych produktach i usługach na podstawie naszych uzasadnionych interesów. Dane podane przez Ciebie jako reprezentanta firmy poprzez usługę w/w  traktujemy jednak jako Twoje prywatne dane. Szanując wspólne relacje zapewniamy Ci możliwość rezygnacji z otrzymywania tych informacji w ten sam sposób, jak w przypadku klientów indywidualnych. Korzystając z tego prawa firma lub instytucja, którą reprezentujesz zostanie wypisana z usługi newsletter a Twoje dane zostaną usunięte. Nasza oferta produktów i usług może jednakże trafić do Twojej organizacji w związku z realizacją naszych prawnie usprawiedliwionych interesów i może być związana z inną formą naszej współpracy.

VI. Formularze kontaktowe

Jeżeli chcesz nawiązać z nami współpracę, skorzystać z naszych usług lub produktów lub zadać nam pytanie możesz przekazać nam swoje dane osobowe poprzez dostępne na naszych stronach formularze kontaktowe.

VII. W oparciu jakie podstawy prawne przetwarzamy Twoje dane?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w oparciu o następujące podstawy prawne, aby spełniać obowiązki prawne, które są na nas nałożone przez RODO i przepisy krajowe:

 •  w oparciu o Twoją zgodę (np. gdy chcesz otrzymywać informację handlową); Jeśli przetwarzamy Twoje dane osobowe w oparciu o Twoją zgodę, masz prawo wycofać tę zgodę w dowolnym momencie pisząc do nas na: info@pracowniarozwoju.pl
 • na podstawie naszych uzasadnionych interesów lub też interesów stron trzecich; Przetwarzając Twoje dane osobowe na podstawie naszych uzasadnionych interesów lub interesów stron trzecich, będziemy podejmować właściwe działania by zabezpieczyć Cię przed możliwymi szkodami. Nasze uzasadnione interesy mogą obejmować, na przykład, cele marketingowe (promocję naszych produktów i usług). By dowiedzieć się więcej na temat wskazanych interesów, zobacz wymienione wyżej cele, dla których przetwarzamy dane osobowe;
 • na podstawie zawartej umowy w celu niezbędnym do jej wykonania lub na podstawie działań zmierzających do jej zawarcia (np. gdy zapisujesz się na szkolenie, warsztat, coaching itp.)

VIII. Jak zbieramy Twoje dane?

Większość danych, które przetwarzamy to informacje, które przekazałeś/aś nam z własnej woli. Jednakże w niektórych, sporadycznych przypadkach, zwłaszcza jeżeli korzystasz z naszych określonych usług możemy przetwarzać dane osobowe, które jesteśmy w stanie wywnioskować względem Ciebie na podstawie innych informacji, które nam przekazujesz oraz które pozyskujemy w toku relacji z Tobą. Dane te nie będą przetwarzane dłużej niż jest to konieczne lub będą niezwłocznie usuwane.

IX. Gdzie są przetwarzane Twoje dane?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe  na terytorium Polski. W przypadku zlecania usług  podwykonawcom, z których korzystamy lub będziemy w przyszłości korzystać, część Twoich danych może być przekazana innym podmiotom. Jednakże, każdy nasz partner, któremu powierzymy przetwarzanie Twoich danych osobowych będzie je przetwarzać w oparciu o umowę powierzenia przetwarzania lub inny instrument prawny. Dochowamy staranności, aby zbieranie, otrzymywanie, używanie, udostępnianie lub inne operacje na Twoich danych osobowych odbywały się zgodnie z obowiązującym prawem, niniejszą polityką prywatności oraz naszymi wewnętrznymi politykami, procedurami i standardami.

Pracownia Rozwoju Anna Cieślik posiada rygorystyczne standardy w zakresie dostępu do danych i ich przetwarzania. Tylko grupa upoważnionych pracowników Pracowni Rozwoju Anna Cieślik będzie posiadać dostęp do Twoich danych z racji konieczności posiadania takiego dostępu (administratorzy IT, personel sprzedażowy i marketingowy, księgowość). Twoje dane osobowe mogą być również przekazywane odpowiednim władzom publicznym, gdy wynika to z przepisów prawa (np. by uniknąć przestępstwa lub oszustwa lub by spełnić polecenie sądu lub inny obowiązek prawny polskiego lub unijnego organu lub sądu).

X. Jak zabezpieczamy Twoje dane?

Pracownia Rozwoju Anna Cieślik zobowiązuje się właściwie chronić Twoje dane osobowe zgodnie z przyjętymi wewnętrznymi politykami, procedurami i standardami tak, aby dane osobowe były chronione przed nieautoryzowanym użyciem lub dostępem, bezprawnymi modyfikacjami, utratą lub zniszczeniem. Twoje dane osobowe nie będą przechowywane dłużej, niż jest to konieczne dla celu, dla którego zostały zebrane, włączając w to konieczność zachowania zgodności z obowiązkami prawnymi i podatkowymi (np. ustawa o rachunkowości) oraz dla rozpatrywania sporów, dochodzenia lub obrony roszczeń.

XI. Jakie masz prawa?

W każdym czasie masz prawo dostępu do danych osobowych oraz możliwość ich aktualizacji
i zmiany. Możesz zrealizować również wszelkie inne prawa jakie posiadasz na mocy obowiązujących przepisów prawa ochrony danych, a w szczególności prawo do usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania oraz, wykreślonym prawem zakresie, prawo przenoszenia części Twoich danych do innych organizacji. Masz również prawo do sprzeciwu względem pewnych rodzajów przetwarzania Twoich danych osobowych, jak również w wypadku, gdy prosiliśmy o Twoją zgodę, na wycofanie tej zgody w każdym czasie. Wymienione prawa mogą być ograniczone w niektórych sytuacjach – np. kiedy możemy wykazać, że jesteśmy zobowiązani prawnie do przetwarzania Twoich danych. Jeśli pragniesz skorzystać z należnych Ci praw, wszystko co musisz zrobić to przesłać odpowiednią prośbę na adres: info@pracowniarozwoju.pl

Możesz również skontaktować się z nami w przypadku jakichkolwiek pytań, uwag lub skarg w odniesieniu do niniejszej polityki prywatności. Jednakże, jeśli wciąż masz jakiekolwiek wątpliwości masz prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

XII. W jaki sposób dbamy o Politykę Prywatności?

Niniejsza polityka prywatności wchodzi w życie 25.05.2018 r. Poddajemy politykę ciągłej aktualizacji i poinformujemy Cię o jakichkolwiek zmianach poprzez opublikowanie zaktualizowanej polityki na naszej stronie lub przez przesłanie Ci odpowiedniej wiadomości email, gdy tylko zmiana zostanie opublikowana.