Business coaching - profilowanie kariery

Wielcy rewolucjoniści myślenia, to ci, którzy wykraczają poza standardy, podążając własną ścieżką, a w efekcie potrafią zamienić talent w osiągnięcia i żyją w zgodzie ze swoim powołaniem. Jak osiągnąć sukces zarówno zawodowy jak i życiowy w swoim własnym stylu? Jak znaleźć własną drogę, jak zdiagnozować mocne i słabe strony, a następnie wytyczać mądre cele i efektywnie je realizować? Warto zaplanować ścieżkę rozwoju dostosowując ją do cech osobowości, a także posiadanych kompetencji oraz wyznawanych wartości. Sprofilowanie ścieżki kariery daje szansę na szczęśliwe i zrównoważone życie. Dokładne określenie własnych predyspozycji i zainteresowań, w oparciu o rzetelną wiedzę i sprawdzone narzędzia diagnostyczne umożliwia podejmowanie trafniejszych decyzji zawodowych i/lub edukacyjnych.

Profilowanie kariery opiera się na diagnozie:
 • preferowanych zachowań
 • kompetencji/ umiejętności
 • mocnych i słabych stron
 • sposobu postrzegania siebie, innych i otoczenia
 • wartości i motywów działania
 • cech osobowości
 • zainteresowań zawodowych
 • stylu radzenia sobie z sytuacjami trudnymi
Business coaching - profilowanie kariery
Jeżeli nie wiesz, dokąd zmierzasz, zaprowadzi cię tam każda droga. [Winston Marsh]

en - Dlaczego warto zainwestować w szkolenie

Pogłębienie samoświadomości
Pogłębienie samoświadomości
Świadomość swoich mocnych oraz słabych stron ułatwia wyznaczanie i realizację celów i przyczynia się do ciągłego doskonalenia zarówno w życiu osobisty jak i zawodowym.
Odkrycie potencjału
Odkrycie potencjału
Dzięki rzetelnej i obiektywnej diagnozie potencjału zwiększa się szansa optymalizacji działań, co przekłada się na lepsze zarządzanie czasem i własnymi zasobami.
Mądrzejszy rozwój
Mądrzejszy rozwój
Głębsze poznanie własnych możliwości pozwala umiejętnie wyznaczać cele, świadomie planować rozwój, dzięki czemu zwiększa się prawdopodobieństwo osiągnięcia sukcesu.
Satysfakcjonujące życie
Satysfakcjonujące życie
Dzięki odnalezieniu swojej misji i mądremu inwestowaniu czasu i energii w jej rozwój zwiększa się satysfakcja z życia zawodowego, co przyczynia się do budowania przewagi biznesowej.

en - Kluczowe zagadnienia treści programowe cyklu szkoleniowego

Określenie celu

Podczas pierwszego spotkania określamy cel badania. Klient wraz z psychologiem/ coachem kariery ustala podstawowe pytania związane z rozwojem zawodowym jak i osobistym, na które chciałby uzyskać odpowiedzi. Analizowana jest dotychczasowa wiedza, motywacja oraz nastawienie klienta do rozwoju. Podczas tego spotkania wyjaśniane są zasady profilowania ścieżki rozwoju/ kariery i omawiane ewentualne wątpliwości w tej kwestii.

Diagnoza potencjału i kompetencji

Badanie za pomocą rzetelnych i sprawdzonych narzędzi diagnostycznych. Klient otrzymuje zestaw kwestionariuszy do wypełnienia. Czas potrzebny do wypełnienia kwestionariuszy, uzależniony jest od złożoności celów ustalonych podczas pierwszego etapu procesu. Celem diagnozy nie jest badanie osobowości jako takiej ani jej klasyfikowanie. Informacje uzyskane w wyniku analizy skupiają się na wskazaniu cech i preferencji, w których klient w sposób znaczący odbiega od średnich skal normy (zarówno in plus, jak in minus) – a więc na tym, co znacząco wyróżnia daną osobę na tle populacji.

Sesja informacji zwrotnej

Psycholog/coach kariery opracowuje indywidualny raport w postaci profilu kariery – ścieżki rozwoju na bazie otrzymanych wyników. Raport jest próbą udzielenia odpowiedzi na pytania wspólnie ustalone z klientem na początku procesu. Klient w trakcie sesji coachingowej wraz z psychologiem analizuje wyniki badania, dzięki czemu uzyskuje głębszy wgląd w siebie oraz ma możliwość zaplanowania dalszego rozwoju własnej kariery. W pierwszej części diagnozowany jest profil osobowościowy klienta, po to by w kolejnym etapie móc określić dalsze cele zawodowe i podjąć odpowiednie kroki rozwojowe. Możliwe jest zaplanowanie dalszych sesji coachingowych, których celem jest realizacja ustalonych z klientem celów biznesowych.

en - Sprawdź inne szkolenia

 • Professional customer service and sale
 • Leadership and team management
 • Communication and conflict resolution
 • Emotion management in business
 • Public speaking – image building
 • Team-building – smart integration
 • Personal effectiveness training